BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Liên hệ

Phòng Quản lý Tài nguyên Internet

Trung tâm Internet Việt Nam, 18 Nguyễn Du, Hà Nội

Số điện thoại: +84-4-35564944 máy lẻ 102, 106

Email: info@vnnic.vn