VNNIC
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công ty Qinetics Solution Berhad

Thông tin liên hệ chính: 

- Địa chỉ:  Lot 2-2, Incubator 1, Technology Park Malaysia; 57000 Kuala Lumpur, Malaysia

- Điện thoại/Fax:

+ (60) 3 8996 6799 (Customer Support)
+ (60) 3 8996 6788 (Sales)

+ Fax: (60) 3 8996 8788

- Email:

Sales: sales@WebNIC.cc

Payment/billing: billing@WebNIC.cc

Technical:  technical@WebNIC.cc

Customer Services: support@WebNIC.cc


- Website: http://www.webnic.cc