BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Giới thiệu các dịch vụ sử dụng tên miền tiếng Việt

 

Để đưa TMTV vào sử dụng một cách hiệu quả, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) phối hợp cùng Công ty Hi-Tek Multimedia, Inc. (DOT VN) chính thức cung cấp miễn phí các loại dịch vụ TMTV sau:

  • Web Redirect: Truy nhập các trang Web có sẵn của chủ thể bằng tên miền tiếng Việt.
  • Web Template: Tạo một Website dựa trên giao diện có sẵn bằng chính tên miền tiếng Việt.
  • DNS Hosting: Giúp cho người sử dụng có thể tự quản lý được tên miền trên máy chủ DNS, hỗ trợ khai báo và duy trì các bản ghi dữ liệu tên miền (resource record) như các bản ghi: A ; AAAA ; MX ; CNAME.
  • Dịch vụ Chuyển giao máy chủ DNS: cho phép người dùng có thể thực hiện chuyển giao TMTV từ máy chủ DNS quốc gia về một máy chủ DNS do chủ thể tên miền tự lựa chọn.

Dịch vụ Chuyển giao máy chủ DNS | Dịch vụ DNS Hosting |Dịch vụ Web Template | Dịch vụ Web Redirect |