BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Chính sách quản lý số hiệu mạng

1. Nguyên tắc cấp và sử dụng số hiệu mạng (ASN)

1.1. Theo nhu cầu sử dụng thực tế của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Các tổ chức đã được cấp địa chỉ IP từ Trung tâm Internet Việt Nam được quyền đăng ký xin cấp số hiệu mạng ASN.

1.2. Sử dụng số hiệu mạng vào vùng địa chỉ IP của Việt Nam với chính sách định tuyến độc lập, kết nối với những nhà cung cấp dịch vụ có chính sách định tuyến khác nhau.

1.3. Các tổ chức được cấp số hiệu mạng chỉ được sử dụng số hiệu mạng đó trong phạm vi mạng của mình.

1.4. Quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày cấp, số hiệu mạng không được đưa vào sử dụng trên Internet sẽ bị thu hồi, nếu không có lý do chính đáng.

1.5. Trường hợp thành viên có nhu cầu xin cấp ASN 2-byte, thành viên phải gửi kèm thông tin chứng minh: Đặc tả thiết bị không hỗ trợ ASN 4-byte, hoặc, nhà cũng cấp dịch cụ Internet không hỗ trợ ASN 4-byte.

2. Thủ tục cấp số hiệu mạng

2.1. Hồ sơ gửi cho Trung tâm Internet Việt Nam bao gồm:

a) “Đơn đăng ký cấp, phân bổ Số hiệu mạng" theo mẫu do Trung tâm Internet Việt Nam quy định.

b) Bản sao (trường hợp nộp trực tiếp) hoặc bản sao có chứng thực (trong trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính) chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài) của người thay mặt cơ quan tổ chức, doanh nghiệp làm thủ tục để nghị cấp phân bổ.

2.2. Địa chỉ nhận hồ sơ: Trung tâm Internet Việt Nam (18 Nguyễn Du, Hà Nội).

2.3. Thời hạn trả lời kết quả hoặc cấp "Quyết định cấp số hiệu mạng" cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp từ chối cấp, Trung tâm Internet Việt Nam sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.