BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy trình xin cấp số hiệu mạng

1. Nguyên tắc thực hiện

1.1. Nguyên tắc chung

- Theo nhu cầu sử dụng thực tế của các thành viên địa chỉ được quyền đề nghị cấp, phân bổ số hiệu mạng miễn phí số hiệu mạng (ASN) hoặc đổi tên chủ thể quản lý số hiệu mạng trong một số trường hợp (cụ thể tại mục 1.2).

- Sử dụng số hiệu mạng vào vùng địa chỉ IP của Việt Nam với chính sách định tuyến độc lập, kết nối với những nhà cung cấp dịch vụ có chính sách định tuyến khác nhau.

- Thành viên được cấp, phân bổ số hiệu mạng chỉ được sử dụng số hiệu mạng đó trong phạm vi mạng của mình.

- Quá thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày cấp, phân bổ, số hiệu mạng không được đưa vào sử dụng trên mạng Internet sẽ bị thu hồi, nếu không giải trình được mục đích sử dụng chính đáng trên mạng lưới.

- Trường hợp thành viên có nhu cầu xin cấp ASN 2-byte, thành viên phải gửi kèm thông tin chứng minh:

  • Đặc tả thiết bị không hỗ trợ ASN 4-byte; hoặc,
  • Nhà cũng cấp dịch cụ Internet không hỗ trợ ASN 4-byte.

1.2. Các trường hợp được xét đổi tên chủ thể quản lý số hiệu mạng

a) Cơ quan, tổ chức đổi tên theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
b) Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dẫn tới sự thay đổi về tổ chức quản lý, vận hành mạng lưới, dịch vụ đang sử dụng số hiệu mạng;
c) Tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, dẫn tới sự thay đổi về tổ chức trực tiếp quản lý, vận hành mạng lưới, dịch vụ đang sử dụng số hiệu mạng.

2. Thành phần hồ sơ:

  • Bản khai đăng ký ASN (theo mẫu tại đây).
  • Trường hợp đổi tên chủ thể đăng ký, quản lý số hiệu mạng, tổ chức gửi bổ sung: Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc hoặc bản sao có chứng thực quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc văn bản tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các giấy tờ chứng minh sự thay đổi hợp lệ về quyền sử dụng số hiệu mạng.

3. Phương thức nộp hồ sơ:

a) Nộp trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.mic.gov.vn/

- Tổ chức, thành viên đăng ký tài khoản (trường hợp chưa có).

- Đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến (khai thông tin hồ sơ và ký số điển tử của tổ chức, doanh nghiệp).

b) Nộp trực tiếp tại trụ sở của VNNIC (tầng 24, tòa nhà VNTA, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội);

c) Gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến VNNIC theo một trong hai địa chỉ sau: Trung tâm Internet Việt Nam, Tầng 24, tòa nhà VNTA, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội;

4. Trình tự thực hiện

Chi tiết:

Stt

Thủ tục

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời lượng

  1.  

Nộp hồ sơ

Tổ chức nộp hồ sơ đến VNNIC

Thành viên

Ngay khi nhận

  1.  

Thẩm định hồ sơ

- VNNIC thẩm định hồ sơ, trong trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu tổ chức bổ sung thông tin quan email trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn xin cấp.

VNNIC

02 ngày làm việc

  1.  

Cấp phát ASN

VNNIC ra Quyết định cấp phát số hiệu mạng cho tổ chức thông qua quyết định hành chính; hoặc Quyết định thay đổi tổ chức quản lý số hiệu mạng.

VNNIC

05 ngày làm việc

  1.  

Thông báo, kết thúc

Thông báo kết quả

VNNIC

Ngay sau khi có quyết định cấp phát