Quy định về việc phân bổ IPv4 trong giai đoạn cạn kiệt | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy định về việc phân bổ IPv4 trong giai đoạn cạn kiệt

Từ ngày 15/04/2011, sau khi Tổ chức quản lý địa chỉ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APNIC) chính thức hết địa chỉ IPv4 và chuyển sang chính sách cấp phát IPv4 từ khối /8 cuối cùng (103.0.0.0/8). Theo đó, VNNIC áp dụng chính sách phân bổ địa chỉ IPv4 từ /8 cuối cùng trong khu vực APNIC. Mỗi tổ chức thành viên chỉ được đề nghị cấp một lần duy nhất với lượng địa chỉ tối đa là 01 khối /22 từ khối 103.0.0.0/8 của APNIC.

Gần đây, APNIC triển khai chính sách phân bổ thêm tối đa 01 khối /22 địa chỉ IPv4 từ vùng địa chỉ IPv4 do IANA tái phân bổ cho APNIC, bên cạnh khối /8 cuối cùng của APNIC. Vì vậy, mỗi tổ chức sẽ được quyền đề nghị phân bổ tối đa 02 khối /22 địa chỉ IPv4, trong đó có 01 khối /22 là từ khối /8 cuối cùng và 01 khối /22 là từ vùng IPv4 do IANA tái phân bổ lại cho APNIC. Theo đó, các tổ chức tại Việt Nam có thể đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) phân bổ địa chỉ IPv4 như sau:

  1. Tổ chức chưa đề nghị phân bổ IPv4 theo chính sách phân bổ hạn chế trong giai đoạn cạn kiệt và có nhu cầu sử dụng không quá /22 sẽ được xét phân bổ 01 vùng địa chỉ kích thước tối đa /22 theo yêu cầu từ khối /8 cuối cùng của APNIC (103.0.0.0/8).
  2. Tổ chức đề nghị thêm IPv4 sau khi đã được phân bổ địa chỉ từ khối /8 cuối cùng (103.0.0.0/8) sẽ được xét phân bổ 01 lần duy nhất với lượng địa chỉ tối đa là 01 khối /22 từ các khối địa chỉ tái phân bổ bởi IANA cho APNIC hay còn gọi là vùng non-103/8 (tuy nhiên, vùng này đang cạn kiệt, các tổ chức đăng ký sẽ được xếp trong hàng đợi cùng với các tổ chức trong khu vực APNIC).
  3. Tổ chức chưa từng đề nghị phân bổ IPv4 theo chính sách phân bổ hạn chế trong giai đoạn cạn kiệt và có nhu cầu sử dụng lớn hơn /22 sẽ được xét phân bổ tối đa 02 khối /22 độc lập, trong đó 01 khối /22 từ khối /8 cuối cùng (103.0.0.0/8) và 01 khối /22 lấy từ các khối địa chỉ tái phân bổ bởi IANA cho APNIC hay còn gọi là vùng non-103/8 (tuy nhiên, vùng này đang cạn kiệt, các tổ chức đăng ký sẽ được xếp trong hàng đợi cùng với các tổ chức trong khu vực APNIC).

Tham khảo thông tin danh sách đợi để xét cấp IPv4 từ vùng non-103/8 tại địa chỉ sau: www.apnic.net