BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy trình đăng ký, thực hiện khai báo thông tin xác thức định tuyến RPKI

1. Nguyên tắc thực hiện

 • Yêu cầu xuất phát từ thành viên địa chỉ, email yêu cầu là email đại diện của thành viên đã đăng ký trong cơ sở dữ liệu quản lý của VNNIC.
 • Khi yêu cầu khai báo bản ghi xác thực thông tin dịnh tuyến (ROA - Route Origin Authorization), thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của VNNIC.

2. Các thông tin cung cấp khi yêu cầu khai báo ROA

 • Prefix: (Thông tin địa chỉ IPv4 hoặc IPv6)
 • Origin AS: (ASN muốn quảng bá cho vùng địa chỉ IP).
 • Most specific annoucement: (Kích cỡ quảng bá tối thiểu).
 • descr: (Tên mạng thành viên)
 • notify: (email thông báo của thành viên)
 • notify-2: (email của đại diện quản lý ASN).

3. Nội dung đề nghị của Thành viên gửi VNNIC
Mẫu nội dung đề nghị:
Chủ đề: [TENMANG-VN] Hỗ trợ khai báo bản ghi RoA
Nội dung:
Thành viên “tên mạng” kính đề nghị VNNIC hỗ trợ khai báo bản ghi RoA trên hệ thống APNIC với thông tin cụ thể như sau:

 • Prefix: (Thông tin địa chỉ IPv4 hoặc IPv6)
 • Origin AS: (ASN muốn quảng bá cho vùng địa chỉ IP).
 • Most specific annoucement: (Kích cỡ quảng bá tối thiểu).
 • descr: (Tên mạng thành viên)
 • notify: (email thông báo của thành viên)
 • notify-2: (email của đại diện quản lý ASN).

Đề nghị VNNIC hỗ trợ khai báo, kích hoạt trạng thái cho bản ghi RoA hoạt động trên dữ liệu RPKI và đồng bộ dữ liệu Whois cho bản ghi Route tương ứng.
4. Quy trình thực hiện (áp dụng cho thành viên)

Chi tiết:

TT

Thủ tục

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời lượng

1

Thành viên gửi yêu cầu

Thành viên gửi yêu cầu từ địa chỉ email đại diện thành viên, đã đăng ký và được lưu trong hệ thống quản lý thành viên địa chỉ của VNNIC, gửi yêu cầu tới địa chỉ info@vnnic.vn.

Thành viên

 

2

Thẩm định yêu cầu

VNNIC thẩm định yêu cầu:

- Yêu cầu xuất phát từ địa chỉ email đại diện của Thành viên.

- Nội dung cung cấp thông tin bản ghi đầy đủ;

Thẩm định phù hợp, chuyển sang bước 3.

Trường hợp yêu cầu thiếu hoặc không hợp lý, VNNIC sẽ có phản hồi lại trong vòng 1 ngày làm việc.

VNNIC

01 ngày làm việc

3

Tạo/ Cập nhật bản ghi

VNNIC thực hiện tạo hoặc cập nhật bản ghi trên cơ sở dữ liệu của APNIC.

VNNIC

01 ngày làm việc

4

Thông báo kết quả cho thành viên

Thông báo kết quả tại bản ghi cho thành viên địa chỉ sau khi khai báo thành công.

VNNIC

Ngay khi hoàn thành việc tạo bản ghi

Thông báo tới các tổ chức có liên quan

Trường hợp thông tin bản ghi có ASN của một tổ chức khác, VNNIC sẽ có thông báo cho tổ chức liên quan.

VNNIC

5

Thành viên kiểm tra lại

Thành viên kiểm tra lại kết quả cập nhật, trường hợp cần thiết phản hồi lại VNNIC. Trường hợp có yêu cầu điều chỉnh, quy trình chuyển sang bước 3.

 

 

Tổ chức liên quan kiểm tra lại

Tổ chức kiểm tra lại, nếu có không đồng ý với việc tạo bản ghi phản hồi lại VNNIC, quy trình chuyển sang bước 3.

 

 

6

Kết thúc