BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy trình cấp, phân bổ lại địa chỉ IPv4 sau thu hồi hoặc hoàn trả

1. Nguyên tắc thực hiện

- Việc cấp, phân bổ lại các vùng địa chỉ IPv4 sau hoàn trả hoặc thu hồi không bị điều chỉnh theo quy định cấp phát hạn chế trong giai đoạn cạn kiệt.

- Các vùng địa chỉ IPv4 còn trong do thu hồi hoặc trả lại từ các Tổ chức tại Việt Nam được cấp, phân bổ lại cho các Tổ chức có nhu cầu sử dụng theo các nguyên tắc sau:

 • Đến trước, xét duyệt xử lý hồ sơ trước;
 • Chưa có địa chỉ IPv4 để sử dụng hoặc đã có địa chỉ nhưng giải trình được đã sử dụng hết ít nhất 80% các vùng địa chỉ IPv4 đã cấp, phân bổ trước đó đối với Tổ chức đã là thành viên địa chỉ;
 • Thuyết minh mức độ cần thiết và kế hoạch sử dụng hết vùng địa chỉ đề nghị cấp, phân bổ lại trong vòng 24 tháng tiếp theo;
 • Trường hợp được xét cấp, phân bổ lại địa chỉ IPv4, Tổ chức đề nghị cấp, phân bổ lại địa chỉ hoàn tất nghĩa vụ nộp phí, lệ phí sử dụng địa chỉ IP tại Việt Nam theo quy định của Bộ Tài chính.

- Các hồ sơ sẽ được xét duyệt theo thứ tự thời gian tiếp nhận hồ sơ.

- Các hồ sơ không có giá trị bảo lưu trong các đợt mở cấp phát IPv4 tiếp theo.

2. Thành phần hồ sơ

- Bản khai đề nghị cấp, phân bổ lại địa chỉ IPv4 (theo mẫu tại đây);

- Bảng tổng hợp thông tin sử dụng tài nguyên (nếu có) và kế hoạch sử dụng vùng địa chỉ IPv4 có nhu cầu cấp, phân bổ lại (theo mẫu tại đây);

- Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức chưa là thành viên địa chỉ (đối với tổ chức chưa là thành viên địa chỉ).

- Bản sao (trường hợp nộp trực tiếp) hoặc bản sao có chứng thực (trong trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính) chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài) của người thay mặt cơ quan tổ chức, doanh nghiệp làm thủ tục để nghị cấp phân bổ.

- Bản sao có chứng thực Giấy phép cung cấp dịch vụ Internet (nếu có)

3. Trình tự thực hiện

Chi tiết:

Stt

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời lượng

 1.  

Niêm yết thông tin

VNNIC niêm yết thông tin về vùng địa chỉ và thời gian mở tiếp nhận hồ sơ tại địa chỉ website www.diachiip.vn

 

VNNIC

 

 1.  

Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức nộp Hồ sơ đề nghị cấp, phân bổ lại địa chỉ IPv4 sau hoàn trả hoặc thu hồi về VNNIC.

Tổ chức

Ngay khi nhận

 1.  

Thẩm định hồ sơ

VNNIC tiếp nhận và thẩm định hồ sơ.

Việc thẩm định phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu sau: đầy đủ thông tin trong bản khai theo đúng yêu cầu của VNNIC.

Kết quả thẩm định phù hợp: chuyển sang bước tiếp theo của Quy trình.

VNNIC

03 ngày làm việc

 1.  

Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ

VNNIC thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ trên Website www.diachiip.vn và ngừng tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp đề nghị cấp, phân bổ lại IPv4 gây tăng mức thành viên, quy trình chuyển sang bước tiếp theo. Trường hợp không gây tăng mức, quy trình chuyển sang bước 7.

Chuyên viên Phòng QLTN

Ngày sau khi có kết quả thẩm định

 1.  

Gửi thông báo phí lệ phí cho tổ chức xin tài nguyên

VNNIC ra thông báo thu phí

VNNIC

02 ngày làm việc

 1.  

Nộp lệ phí

Tổ chức đóng phí theo thông báo của VNNIC (Chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt)

Tổ chức

Theo thông báo của VNNIC

 1.  

Ra quyết định

VNNIC ra Quyết định cấp phát địa chỉ IP cho tổ chức xin địa chỉ thông qua quyết định hành chính.

VNNIC

03 ngày làm việc

 1.  

Thông báo kết quả

VNNIC thông báo kết quả cấp phát địa chỉ IPv4 cho Tổ chức. Nếu tổ chức lần đầu được cấp IP từ VNNIC, Tổ chức sẽ chính thức trở thành thành viên địa chỉ, được công bố trong danh sách thành viên địa chỉ trên website www.diachiip.vn.

VNNIC công bố kết quả đợt mở cấp, phân bổ lại địa chỉ IPv4 trên website www.diachiip.vn và đóng đợt mở cấp, phân bổ lại địa chỉ.

VNNIC

Khi có quyết định