BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Báo cáo tiếp nhận địa chỉ IP.ASN trực tiếp từ các tổ chức quốc tế (dành cho tổ chức chưa là thành viên địa chỉ)