BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tài liệu hướng dẫn thành viên địa chỉ về ứng dụng RPKI trong bảo mật thông tin định tuyến

Các thành viên địa chỉ có thể tìm hiểu các thông tin cần thiết về ứng dụng bảo mật khóa công khai tài nguyên (RPKI) trong bảo mật thông tin định tuyến. Tài liệu hướng dẫn chi tiết thành viên có thể tham khảo tại đây.