BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Đăng ký kết nối Tunnel Broker

Quy định về kết nối tới hệ thống Tunnel broker

  • VNNIC có trách nhiệm thiết lập, duy trì hệ thống Tunnel Broker hoạt động ổn định để cấp địa chỉ IPv6 cho các thành viên kết nối đến và viên có thể truy nhập Internet trên nền địa chỉ IPv6 của Việt nam và thế giới.

  • Các thành viên địa chỉ khi đấu nối tới hệ thống Tunnel broker có quyền yêu cầu VNNIC hỗ trợ các thông tin, vướng mắc trong quá trình kết nối đến. Sử dụng hợp pháp các dịch vụ do VNNIC cung cấp. Không được có những hành vi làm ảnh hưởng đến hoạt động của mạng VNNIC IPv6 nói riêng và mạng Internet Việt Nam nói chung

Biểu mẫu đăng ký kết nối Tunnel broker tải tại đây