BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quyết định 1509/QĐ-BTTTT ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông về việc sửa đổi Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6