BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2017 (23/03/2017)

Ngày 23/3/2017, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 409/QĐ-BTTTT về Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2017 của Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia. Trên cơ sở đó, Ban công tác sẽ tăng cường ứng dụng và triển khai dịch vụ nội dung trên nền tảng IPv6.

Theo đó, kế hoạch thúc đẩy IPv6 năm 2017 có những nội dung chính sau đây:

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách để tăng cường triển khai IPv6 trong cơ quan Đảng và Nhà nước; Bổ sung nội dung yêu cầu hỗ trợ, sử dụng IPv6 trong các VBQPPL, chương trình, đề án về viễn thông và CNTT của Bộ TT&TT; Thực hiện báo cáo, đánh giá khen thưởng kịp thời cho các đơn vị, doanh nghiệp.
 
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức thông qua hội nghị, hội thảo, tổ chức chương trình đào tạo cho nhiều nhóm đối tượng, bao gồm: Doanh nghiệp, Thành viên địa chỉ, Cơ quan Đảng Nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông ... và cả khách hàng của doanh nghiệp.
 
Tiếp tục công tác hợp tác quốc tế thông qua việc tổ chức đoàn công tác đi làm việc và học tập kinh nghiệm triển khai IPv6; Tham gia các diễn đàn, sự kiện quốc tế về IPv6.
 
Phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ trên nền IPv6 là mục tiêu chủ đạo trong năm 2017 cũng như Giai đoạn 3 Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6. Các dịch vụ tập trung gồm: 4G LTE, Băng rộng cố định, IDC Hosting, dịch vụ nội dung số, dịch vụ dưới tên miền ".vn".