BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Bộ TTTT tổ chức Hội nghị IPv6

Để đánh giá kết quả Giai đoạn 1 Chương trình IPv6 For Gov, triển khai nhiệm vụ 2023 và định hướng giai đoạn 2023-2025; bám sát các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 02/CT-TTg năm 2022 và Chỉ thị số 03/CT-TTg năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ; và thực hiện kế hoạch chuyển đổi IPv6 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị IPv6.

1. Thời gian: 8h15 ngày 28/3/2023.

2. Địa điểm: Bộ Thông tin và Truyền thông

3. Danh sách tham gia: Theo thư mời.

Các cơ quan, doanh nghiệp vui lòng đăng ký tham dự trước ngày 24/3/2023 theo đường dẫn sau: Dangkyonline