Tổ chức chương trình làm việc của Ban Công tác với cơ quan nhà nước (29/11/2018) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tổ chức chương trình làm việc của Ban Công tác với cơ quan nhà nước (29/11/2018)

Thực hiện Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2018 (Kế hoạch 2018) ban hành theo Quyết định số 227/QĐ-BTTTT ngày 12/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi IPv6 trong mạng, dịch vụ của các cơ quan nhà nước, hướng tới hoàn thành tốt Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6,  Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia (Ban Công tác) tổ chức Đoàn làm việc với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường để trao đổi, tư vấn, hỗ trợ công tác chuyển đổi IPv6 trên hạ tầng mạng lưới, dịch vụ công trực tuyến, cổng thông tin điện tử; ghi nhận các khó khăn, kiến nghị trong việc thực hiện chuyển đổi IPv6 đối với mạng lưới, dịch vụ của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường nói riêng, các cơ quan nhà nước nói chung nhằm điều chỉnh, bổ sung các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy của Ban Công tác.

Chương trình dự kiến như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 29/11/2018.

2. Địa điểm: Trụ sở của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Nội dung làm việc:

(1) Kế hoạch triển khai IPv6 cho cổng thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường cũng như của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong phạm vi Cục phụ trách.
(2) Triển khai IPv6 cho mạng lưới, ứng dụng nội bộ: Mạng văn phòng, Mạng WiFi và các ứng dụng nội bộ khác.
(3) Trao đổi, đề xuất, kiến nghị:
+ Góp ý về các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công tác ứng dụng triển khai IPv6 theo Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.
+ Đề xuất và kiến nghị của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đối với công tác thúc đẩy triển khai IPv6 tại Việt Nam hướng tới mục tiêu hoàn thành Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.

4. Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 dành cho cơ quan nhà nước:

- Bộ tiêu chí tại đây.