Thực hiện báo cáo công tác triển khai IPv6 năm 2017 (28/11/2017) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thực hiện báo cáo công tác triển khai IPv6 năm 2017 (28/11/2017)

Thực hiện Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2017 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-BTTTT ngày 23/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Công tác tiếp tục phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp triển khai các hoạt động thúc đẩy IPv6 tại Việt Nam. Tại thời điểm tháng 6/2017, tỉ lệ triển khai IPv6 của Việt Nam đạt khoảng 9% (nguồn APNIC) với 4.300.000 người dùng IPv6 (nguồn Cisco), đứng thứ 3 khu vực ASEAN, đứng thứ 5 khu vực Châu Á.

Để đánh giá tổng thể hoạt động triển khai IPv6 quốc gia năm 2017, báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông theo tinh thần của Chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT ngày 06/5/2008 về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6, các đơn vị, doanh nghiệp chuẩn bị báo cáo chi tiết về kết quả triển khai IPv6. Tham khảo các mẫu báo cáo như sau:

1. Mẫu báo cáo cho nhóm doanh nghiệp: ISP, Di động, IDC, Nội dung số, các Nhà đăng ký tên miền ...

2. Mẫu báo cáo cho nhóm đơn vị quản lý nhà nước.

Địa chỉ gửi báo cáo: Trung tâm Internet Việt Nam - Thường trực Ban Công tác (18 Nguyễn Du, Hà Nội).