BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 10/2016

Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì lũy kế đến ngày 31/10/2016 Thị phần Xếp hạng
PA VIETNAM 100,565 26.29% 1
MATBAO 80,780 21.12% 2
FPT 60,124 15.72% 3
GMO 31,184 8.15% 4
NHANHOA 27,711 7.25% 5
VNPT 21,432 5.60% 6
iNET 18,941 4.95% 7
Hi-tek 12,435 3.25% 8
ESC 12,641 3.31% 9
GLTEC 6,613 1.73% 10
SPT 3,201 0.84% 11
WEBNIC 2,492 0.65% 12
Instra 1,831 0.48% 13
EuroDNS 1,641 0.43% 14
InternetX 881 0.23% 15
Tổng số lượng 382,472 100%