BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 10/2016

Thống kê số lượng tên miền ".vn" phát triển mới theo khu vực

Khu vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 4,619 43.36%
Miền Trung 810 7.60%
Miền Nam 5,042 47.33%
Nước ngoài 181 1.70%
Tổng cộng           10,652 100%

 

Hình: số lượng tên miền ".vn" phát triển mới theo khu vực tháng 10/2016

 

_________________________________________________________________________________

Thống kê số lượng tên miền ".vn" duy trì theo khu vực

Khu vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 166,983 43.65%
Miền Trung 23,412 6.12%
Miền Nam 173,595 45.38%
Nước ngoài 18,536 4.85%
Tổng cộng 382,526 100%

 

Hình: số lượng tên miền ".vn" duy trì theo khu vực tháng 10/2016