BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 11/2016

Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì lũy kế đến ngày 30/11/2016 Thị phần Xếp hạng
PA VIETNAM 101,639 26.43% 1
MATBAO 81,923 21.30% 2
FPT 59,481 15.47% 3
GMO 31,550 8.20% 4
NHANHOA 28,126 7.31% 5
VNPT 21,242 5.52% 6
iNET 18,854 4.90% 7
Hi-tek 12,367 3.22% 8
ESC 12,645 3.29% 9
GLTEC 6,666 1.73% 10
SPT 3,128 0.81% 11
WEBNIC 2,547 0.66% 12
Instra 1,821 0.47% 13
EuroDNS 1,656 0.43% 14
InternetX 887 0.23% 15
Tổng số lượng 384,532 100%