BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 11/2016

Thống kê số lượng tên miền ".vn" phát triển mới theo khu vực

Khu vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 4,717 43.30%
Miền Trung 719 6.60%
Miền Nam 5,278 48.45%
Nước ngoài 179 1.64%
Tổng cộng           10,893 100%

Hình: số lượng tên miền ".vn" phát triển mới theo khu vực tháng 11/2016

_________________________________________________________________________

Thống kê số lượng tên miền ".vn" duy trì theo khu vực

Khu vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 167,629 43.59%
Miền Trung 23,717 6.17%
Miền Nam 174,729 45.43%
Nước ngoài 18,511 4.81%
Tổng cộng 384,586 100%

Hình: số lượng tên miền ".vn" duy trì theo khu vực tháng 11/2016