BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 3/2017

Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Thị phần Xếp hạng
PA VIETNAM 105,658 26.69% 1
MATBAO 86,468 21.84% 2
FPT 56,956 14.39% 3
GMO 33,844 8.55% 4
NHANHOA 30,348 7.67% 5
VNPT 20,659 5.22% 6
iNET 19,388 4.90% 7
ESC 13,208 3.34% 8
Hi-tek 12,242 3.09% 9
GLTEC 6,999 1.77% 10
SPT 2,984 0.75% 11
WEBNIC 2,591 0.65% 12
Instra 1,810 0.46% 13
EuroDNS 1,708 0.43% 14
InternetX 994 0.25% 15
Tổng số lượng 395,857 100%