BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 3/2017

Thống kê số lượng tên miền phát triển mới theo khu vực

Khu vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 6,994 46.61%
Miền Trung 1,216 8.10%
Miền Nam 6,602 44.00%
Nước ngoài 192 1.28%
Tổng cộng 15,004 100%

--------------------------------------

Thống kê số lượng tên miền duy trì theo khu vực

Khu vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 172,711 43.62%
Miền Trung 25,354 6.40%
Miền Nam 179,291 45.29%
Nước ngoài 18,555 4.69%
Tổng cộng 395,911 100%