BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 4/2017

Thống kê số lượng tên miền phát triển mới theo khu vực

Khu vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 5,398 43.24%
Miền Trung 1,158 9.28%
Miền Nam 5,750 46.06%
Nước ngoài 179 1.43%
Tổng cộng 12,485 100%

--------------------------------------

Thống kê số lượng tên miền duy trì theo khu vực

Khu vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 174,846 43.58%
Miền Trung 26,143 6.52%
Miền Nam 181,674 45.28%
Nước ngoài 18,545 4.62%
Tổng cộng 401,208 100%