BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 5/2017

Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Thị phần Xếp hạng
PA VIETNAM 108,687 26.92% 1
MATBAO 89,009 22.04% 2
FPT 55,824 13.83% 3
GMO 35,588 8.81% 4
NHANHOA 31,841 7.89% 5
VNPT 20,357 5.04% 6
iNET 19,552 4.84% 7
ESC 13,746 3.40% 8
Hi-tek 12,095 3.00% 9
GLTEC 6,890 1.71% 10
SPT 2,977 0.74% 11
WEBNIC 2,609 0.65% 12
Instra 1,813 0.45% 13
EuroDNS 1,729 0.43% 14
InternetX 1,048 0.26% 15
Tổng số lượng 403,765 100%