BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 6/2017

Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Thị phần Xếp hạng
PA VIETNAM 109,827 27.00% 1
MATBAO 89,902 22.10% 2
FPT 54,732 13.46% 3
GMO 36,184 8.90% 4
NHANHOA 32,332 7.95% 5
VNPT 20,220 4.97% 6
iNET 19,611 4.82% 7
ESC 14,759 3.63% 8
Hi-tek 12,037 2.96% 9
GLTEC 6,937 1.71% 10
SPT 2,954 0.73% 11
WEBNIC 2,623 0.64% 12
Instra 1,799 0.44% 13
EuroDNS 1,719 0.42% 14
InternetX 1,071 0.26% 15
Tổng số lượng 406,761 100%