BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 9/2016

Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng 9/2016 Số lượng tên miền phát triển trong năm tính đến 30/9/2016 Thị Phần Xếp hạng
PA VIETNAM     2,953           26,839 28.11% 1
MATBAO     2,845           23,465 24.57% 2
FPT         796              9,343 9.78% 3
GMO     1,207           10,902 11.42% 4
NHANHOA     1,088              9,401 9.85% 5
iNET         779              6,198 6.49% 6
VNPT         203              2,126 2.23% 7
ESC         691              3,646 3.82% 8
Hi-tek           69                 695 0.73% 9
GLTEC         168                 988 1.03% 10
NETNAM            -                   351 0.37% 11
EuroDNS           10                 410 0.43% 12
InternetX           17                 238 0.25% 13
Instra           20                 190 0.20% 14
WEBNIC           30                 204 0.21% 15
SPT           54                 488 0.51% 16
Tổng số lượng                     10,930                             95,484 100%