BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 9/2016

Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì lũy kế đến ngày 30/09/2016 Thị phần Xếp hạng
PA VIETNAM 99,362 26.17% 1
MATBAO 79,475 20.93% 2
FPT 60,526 15.94% 3
GMO 30,910 8.14% 4
NHANHOA 27,242 7.18% 5
VNPT 21,542 5.67% 6
iNET 18,792 4.95% 7
Hi-tek 12,461 3.28% 8
ESC 12,771 3.36% 9
GLTEC 6,553 1.73% 10
SPT 3,218 0.85% 11
WEBNIC 2,446 0.64% 12
Instra 1,829 0.48% 13
EuroDNS 1,637 0.43% 14
InternetX 880 0.23% 15
NETNAM 0 0.00% 16
Tổng số lượng 379,644 100%