BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 9/2016

Thống kê số lượng tên miền ".vn" phát triển mới theo khu vực

Khu vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc
4,913
44.94%
Miền Trung
858
7.85%
Miền Nam
5,006
45.79%
Nước ngoài
155
1.42%
Tổng cộng           10,932     100%

 

Hình: số lượng tên miền ".vn" phát triển mới theo khu vực tháng 09/2016

 

_________________________________________________________________________________

Thống kê số lượng tên miền ".vn" duy trì theo khu vực

Khu vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc         165,548 43.60%
Miền Trung 23,074 6.08%
Miền Nam 172,514 45.43%
Nước ngoài 18,561 4.89%
Tổng cộng 379,697 100%

 

Hình: Số lượng tên miền ".vn" duy trì theo khu vực tháng 9/2016