BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 1/2017

Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng  Số lượng tên miền phát triển trong năm  Thị Phần Xếp hạng
PA VIETNAM                          2,094                      2,094 30.53% 1
MATBAO                          1,792                      1,792 26.13% 2
GMO                            959                         959 13.98% 3
NHANHOA                            773                         773 11.27% 4
iNET                            376                         376 5.48% 5
FPT                            313                         313 4.56% 6
ESC                            157                         157 2.29% 7
VNPT                            122                         122 1.78% 8
GLTEC                            117                         117 1.71% 9
Hi-tek                              68                           68 0.99% 10
InternetX                              26                           26 0.38% 11
SPT                              24                           24 0.35% 12
Instra                              16                           16 0.23% 14
WEBNIC                              13                           13 0.19% 15
EuroDNS                                8                             8 0.12% 16
Tổng số lượng                          6,858                      6,858 100%