BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 1/2017

Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Thị phần Xếp hạng
PA VIETNAM 101,991 26.51% 1
MATBAO 82,820 21.53% 2
FPT 57,850 15.04% 3
GMO 31,732 8.25% 4
NHANHOA 28,463 7.40% 5
VNPT 20,843 5.42% 6
iNET 18,937 4.92% 7
Hi-tek 12,282 3.19% 8
ESC 13,009 3.38% 9
GLTEC 6,798 1.77% 10
SPT 2,986 0.78% 11
WEBNIC 2,553 0.66% 12
Instra 1,810 0.47% 13
EuroDNS 1,681 0.44% 14
InternetX 911 0.24% 15
Tổng số lượng 384,666 100%