BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 1/2017

Thống kê số lượng tên miền phát triển mới theo khu vực

Khu vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 3,037 44.28%
Miền Trung 543 7.92%
Miền Nam 3,136 45.73%
Nước ngoài 142 2.07%
Tổng cộng 6,858 100%

------------------------------------------------------

Thống kê số lượng tên miền ".vn" duy trì theo khu vực

Khu vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 167,578 43.56%
Miền Trung 24,133 6.27%
Miền Nam 174,517 45.36%
Nước ngoài 18,492 4.81%
Tổng cộng 384,720 100%