BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 12/2016

Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng 12/2016 Số lượng tên miền phát triển trong năm tính đến 31/12/2016 Thị Phần Xếp hạng
PA VIETNAM          3,055          36,624 28.62% 1
MATBAO          2,947          32,580 25.46% 2
GMO          1,123          14,469 11.31% 3
NHANHOA            980          12,536 9.80% 4
FPT            632          11,314 8.84% 5
iNET            847            8,215 6.42% 6
ESC            682            4,855 3.79% 7
VNPT            148            2,668 2.09% 8
GLTEC            170            1,495 1.17% 9
Hi-tek              77              935 0.73% 10
SPT              32              574 0.45% 11
EuroDNS              20              489 0.38% 12
NETNAM               -                351 0.27% 13
InternetX              15              309 0.24% 14
WEBNIC              11              288 0.23% 15
Instra              24              248 0.19% 16
Tổng số lượng                        10,763                        127,950 100%