BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 12/2016

Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Thị phần Xếp hạng
PA VIETNAM 102,387 26.48% 1
MATBAO 82,956 21.45% 2
FPT 58,895 15.23% 3
GMO 31,753 8.21% 4
NHANHOA 28,281 7.31% 5
VNPT 21,057 5.45% 6
iNET 19,116 4.94% 7
ESC 13,129 3.40% 8
Hi-tek 12,327 3.19% 9
GLTEC 6,746 1.74% 10
SPT 3,124 0.81% 11
WEBNIC 2,545 0.66% 12
Instra 1,815 0.47% 13
EuroDNS 1,673 0.43% 14
InternetX 893 0.23% 15
Tổng số lượng 386,697 100%