BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 12/2016

Thống kê số lượng tên miền phát triển mới theo khu vực

Khu vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 4,779 44.07%
Miền Trung 889 8.20%
Miền Nam 5,039 46.47%
Nước ngoài 137 1.26%
Tổng cộng 10,844 100%

_________________________________________________________________________

Thống kê số lượng tên miền ".vn" duy trì theo khu vực

Khu vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 168,436 43.55%
Miền Trung 24,070 6.22%
Miền Nam 175,735 45.44%
Nước ngoài 18,510 4.79%
Tổng cộng 386,751 100%