BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 2/2017

Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng  Số lượng tên miền phát triển trong năm  Thị Phần Xếp hạng
PA VIETNAM                          3,075                      5,169 30.09% 1
MATBAO                          2,643                      4,435 25.82% 2
GMO                          1,585                      2,544 14.81% 3
NHANHOA                          1,192                      1,965 11.44% 4
iNET                            596                         972 5.66% 5
FPT                            544                         857 4.99% 6
ESC                            150                         307 1.79% 7
VNPT                            150                         272 1.58% 8
GLTEC                            146                         263 1.53% 9
InternetX                              69                           95 0.55% 10
Hi-tek                              61                         129 0.75% 11
EuroDNS                              44                           52 0.30% 12
Instra                              23                           39 0.23% 14
SPT                              22                           46 0.27% 15
WEBNIC                              20                           33 0.19% 16
Tổng số lượng                        10,320                    17,178 100%