BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 2/2017

Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Thị phần Xếp hạng
PA VIETNAM 103,111 26.60% 1
MATBAO 83,797 21.62% 2
FPT 57,329 14.79% 3
GMO 32,564 8.40% 4
NHANHOA 29,026 7.49% 5
VNPT 20,680 5.34% 6
iNET 19,067 4.92% 7
ESC 12,885 3.32% 8
Hi-tek 12,251 3.16% 9
GLTEC 6,872 1.77% 10
SPT 2,974 0.77% 11
WEBNIC 2,567 0.66% 12
Instra 1,819 0.47% 13
EuroDNS 1,708 0.44% 14
InternetX 959 0.25% 15
Tổng số lượng 387,609 100%