BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 2/2017

Thống kê số lượng tên miền phát triển mới theo khu vực

Khu vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 4,692 45.47%
Miền Trung 879 8.52%
Miền Nam 4,535 43.94%
Nước ngoài 214 2.07%
Tổng cộng 10,320 100%

--------------------------------------

Thống kê số lượng tên miền duy trì theo khu vực

Khu vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 168,789 43.54%
Miền Trung 24,543 6.33%
Miền Nam 175,791 45.35%
Nước ngoài 18,540 4.78%
Tổng cộng 387,663 100%