BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet đã chính thức có hiệu lực (12/10/2015)

Kể từ ngày 10/10/2015, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet đã chính thức có hiệu lực. (Thông tư được ban hành ngày 18/8/2015).

Ngoài những điểm kế thừa từ Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT có một số điểm mới được quy định nhằm đáp ứng được các yêu cầu của xã hội về việc cung cấp, trao đổi thông tin; bảo đảm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia về Internet đồng thời phù hợp với quy định, chính sách của quốc tế về Internet.

Theo Thông tư, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh sách các tên miền được ưu tiên bảo vệ (tất cả các cấp của tên miền “.vn”) liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, Cơ quan quản lý tên miền – VNNIC phải tăng cường công tác tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet hiệu quả, đúng quy định.  Đặc biệt, VNNIC cũng có trách nhiệm “bảo đảm an toàn việc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet và bí mật thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tài nguyên Internet theo quy định”  (Theo Khoản 2 - Điều 4 của Thông tư). Quy định này là một điểm mới, hoàn toàn phù hợp với thông lệ chung của quốc tế về việc đảm bảo bí mật thông tin cá nhân.

Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT được điều chỉnh đồng bộ theo tinh thần của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ, thủ tục hành chính được giảm tải tối đa, các Nhà đăng ký tên miền quốc tế chỉ cần thực hiện báo cáo với Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP mà không phải thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động.

Thông tư có đưa New gTLD - các tên miền cấp cao dùng chung mới do ICANN chuyển giao mở rộng (tương đương các đuôi cấp cao dùng chung cũ như .com, .net), về cấp là tương đương nhưng không phải tên miền cấp cao mã quốc gia như “.vn”. Do tính mở rộng không hạn chế, New gTLD được đánh giá có ảnh hưởng lớn tới các quốc gia trong vấn đề quản lý cũng như tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ đối với các tên miền mã quốc gia. Việc thực hiện đăng ký New gTLD với ICANN phải trên cơ sở có ý kiến bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường hợp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu cấp phát các tên miền cấp dưới New gTLD mà mình đã đăng ký cho các tổ chức, cá nhân khác ngoài các đơn vị thành viên hoặc các cá nhân trực thuộc cơ quan, tổ chức, cần có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông. Doanh nghiệp ký hợp đồng với VNNIC để triển khai dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền các cấp dưới New gTLD tại Việt Nam và tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý tài nguyên Internet. (Điều 18 của Thông tư).

Theo định hướng của ICANN về quản lý tên miền, việc đăng ký tên miền .VN được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, người đăng ký trước được quyền sử dụng trước, ngoại trừ các tên miền thuộc phạm vi ưu tiên bảo vệ, được dành cho đấu giá nhưng chủ thể có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin khi đăng ký tên miền theo quy định; chịu trách nhiệm quản lý thông tin tên miền của mình; thông báo, cập nhật thông tin theo hướng dẫn của Nhà đăng ký quản lý tên miền mỗi khi có thay đổi thông tin và có trách nhiệm kiểm tra, cung cấp cập nhật lại thông tin chính xác khi có yêu cầu từ Nhà đăng ký quản lý tên miền hoặc VNNIC (Khoản 4 - Điều 17 của Thông tư). Điều này nhằm củng cố, nâng cao vai trò trách nhiệm của chủ thể trong việc quản lý thông tin, dữ liệu tên miền để góp phần đảm bảo an ninh an toàn hoạt động Internet.

Tất cả những quy định trên nhằm đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý; bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế, thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và tăng cường tính minh bạch đối với pháp luật về viễn thông và công nghệ thông tin tại Việt Nam trong thời gian tới.