BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet