BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 31/01/2016: VNPTNet quy hoạch kết nối tới VNIX HN

Trước khi thực hiện tái cơ cấu, Công ty điện toán và truyền số liệu (VDC) và Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN) thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã kết nối VNIX. Sau khi tái cơ cấu, thành viên đại diện cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) kết nối VNIX.

Trong giai đoạn quá độ vừa qua, VNPTNet vẫn duy trì 2 hướng kết nối tới VNIX (VDC cũ, VTN cũ) tại các điểm VNIX.

Ngày 31/01/2016, VNNIC đã phối hợp với VNPTNet chuyển kết nối của VDC cũ sang dùng cho kết nối VTN cũ – tại VNIX HN, như vậy tính đến thời điểm này VNPTNet có 2 kết nối VNIX HN (2 x 10G) sử dụng cho AS45899.

Thời gian tới VNPTNet sẽ tiếp tục quy hoạch kết nối tại TP.HCM (tương tự như trên).