Quy trình xin cấp số hiệu mạng | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy trình xin cấp số hiệu mạng

1. Nguyên tắc thực hiện

- Theo nhu cầu sử dụng thực tế của các thành viên địa chỉ được quyền đề nghị cấp, phân bổ số hiệu mạng miễn phí số hiệu mạng (ASN).

- Sử dụng số hiệu mạng vào vùng địa chỉ IP của Việt Nam với chính sách định tuyến độc lập, kết nối với những nhà cung cấp dịch vụ có chính sách định tuyến khác nhau.

- Thành viên được cấp, phân bổ số hiệu mạng chỉ được sử dụng số hiệu mạng đó trong phạm vi mạng của mình.

- Quá thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày cấp, phân bổ, số hiệu mạng không được đưa vào sử dụng trên mạng Internet sẽ bị thu hồi, nếu không giải trình được mục đích sử dụng chính đáng trên mạng lưới.

- Trường hợp thành viên có nhu cầu xin cấp ASN 2-byte, thành viên phải gửi kèm thông tin chứng minh:

  • Đặc tả thiết bị không hỗ trợ ASN 4-byte; hoặc,
  • Nhà cũng cấp dịch cụ Internet không hỗ trợ ASN 4-byte.

2. Thành phần hồ sơ

  • Bản khai đăng ký ASN (theo mẫu tại đại chỉ www.diachiip.vn.
  • Bản sao (trường hợp nộp trực tiếp) hoặc bản sao có chứng thực (trong trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính) chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài) của người thay mặt cơ quan tổ chức, doanh nghiệp làm thủ tục để nghị cấp phân bổ.

3. Địa chỉ nhận hồ sơ: Trung tâm Internet Việt Nam (18 Nguyễn Du, Hà Nội).

4. Trình tự thực hiện

Chi tiết:

Stt

Thủ tục

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời lượng

  1.  

Nộp hồ sơ

Tổ chức là thành viên địa chỉ nộp Hồ sơ đăng ký Số hiệu mạng đến VNNIC.

Thành viên

Ngay khi nhận

  1.  

Thẩm định hồ sơ

- VNNIC thẩm định hồ sơ, trong trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu tổ chức bổ sung thông tin quan email trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn xin cấp.

VNNIC

02 ngày làm việc

  1.  

Cấp phát ASN

VNNIC ra Quyết định cấp phát số hiệu mạng cho tổ chức thông qua quyết định hành chính.

VNNIC

05 ngày làm việc

  1.  

Thông báo, kết thúc

Thông báo kết quả

VNNIC

Ngay sau khi có quyết định cấp phát