BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Báo cáo tài nguyên Internet

Báo cáo tài nguyên Internet năm 2023
Báo cáo tài nguyên Internet năm 2022
Báo cáo tài nguyên Internet năm 2021
Báo cáo tài nguyên Internet năm 2020
Báo cáo tài nguyên Internet năm 2019
Báo cáo tài nguyên Internet năm 2018
Báo cáo tài nguyên Internet năm 2017
Báo cáo tài nguyên Internet năm 2016
Báo cáo tài nguyên Internet năm  2015
Báo cáo tài nguyên Internet năm   2014
Báo cáo tài nguyên Internet năm   2013
Báo cáo tài nguyên Internet năm   2012