BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy định, chính sách VNIX

Đối tượng kết nối:

 • Các mạng cơ quan tổ chức doanh nghiệp sử dụng số hiệu mạng ASN độc lập và địa chỉ IP do Trung tâm Internet Việt nam cấp phát quản lý.

Chính sách chung

 • Các thành viên kết nối VNIX phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; các quy định của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử; các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý chất lượng dịch vụ Internet và các quy định pháp luật khác liên quan
 • Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet có trách nhiệm phối hợp, kết nối, định tuyến để bảo đảm hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” hoạt động an toàn, ổn định.
 • Các thành viên kết nối VNIX có thể lựa chọn chính sách kết nối đa phương (MLPA), chính sách kết nối song phương (BLPA) hoặc cả hai.
 • Thành viên kết nối phải kiểm soát băng thông kết nối VNIX. Khi hệ số chiếm kênh của lưu lượng trên tuyến kết nối VNIX của ISP vượt quá 75% ( mức đỉnh), cần chủ động theo dõi giám sát không để tuyến kết nối qúa tải. Khi lưu lượng trên tuyến kết nối vượt quá 85%, chủ động giảm lưu lượng. Trường hợp vượt qúa 90% đối với kênh 1G và 95% đối với kênh 10G trở lên, tuyến kết nối được xem là qúa tải, thành viên kết nối cần nâng cấp tuyến kết nối để tránh nghẽn, đảm bảo chất lượng dịch vụ
 • Thành viên kết nối tự xây dựng đường truyền kết nối và trang bị module thu phát phù hợp với chuẩn kết nối của thiết bị  VNIX (Tham khảo chuẩn kết nối tại).
 • Thành viên phải công bố chính sách kết nối của mình trên website của VNIX

Chính sách đa phương:

 • Các thành viên kết nối với tất cả các thành viên khác trong VNIX thông qua thiết bị quản lý định tuyến (Route Server) với một phiên BGP duy nhất
 • Các thành viên ký biên bản thỏa thuận đa phương (MLPA)
 • Route Server (RS) VNIX chỉ trao đổi thông tin định tuyến không chuyển tiếp bất cứ lưu lượng nào khác.
 • Thành viên kết nối sử dụng giao thức định tuyến BGP version 4
 • Thành viên có kết nối phải thực hiện việc quảng bá đầy đủ thông tin định tuyến mạng của mình tại điểm kết nối và không được ngăn chặn các thông tin định tuyến của lưu lượng Internet đi vào/ra mạng của mình qua kết nối VNIX.
 • Các thành viên kết nối với VNIX không được đặt cấu hình định tuyến mặc định (default route) trên hệ thống mạng Internet của mình sang thiết bị quản lý định tuyến của VNNIC cũng như sang các thành viên khác có kết nối với VNIX
 • Các thành viên không được quảng bá các vùng địa chỉ trong RFC 1918 và các số hiệu mạng dùng riêng (private ASN), default route tới RS
 • VNIX cho phép khách hàng của các thành viên có Ipv4/Ipv6/ASN do VNNIC cấp phát và quản lý thông qua các thành viên kết nối với VNIX
 • VNNIC cung cấp danh sách địa chỉ IP và số hiệu mạng ASN của các thành viên và của các tổ chức kết nối gián tiếp qua VNIX (khách hàng của các thành viên) trên trang web https://www.vnnic.vn/vnix các công cụ mạng như looking glass… để các thành viên có thể chủ động kiểm tra thông tin định tuyến của mình và các bên liên quan tại các điểm trung chuyển VNIX.
 • Để đảm bảo rò rỉ định tuyến, VNIX giới hạn số lượng định tuyến mà các thành viên quảng bá sang.

Chính sách song phương

 • Thành viên kết nối trực tiếp với thành viên khác thông qua thỏa thuận giữa hai bên.
 • Thành viên phải tự chịu trách nhiệm thực hiện cam kết thỏa thuận giữa các bên theo quy định của pháp luật