BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

WHOIS IP/NETNAME

 

Query hints:

Netname lookups:

  • Enter netname in the keyword field (for example: vdc-net, fpt-net, netnam ..)
  • Choose the NETNAME query type

IP address lookups:

  • Enter the IP Address in the keyword field (for example: 203.162.57.78)
  • Choose the IP ADDRESS query type

Thông báo

Chính sách, quy định

Quy trình

Hỗ trợ

Các thông tin cơ bản qua mục câu hỏi thường gặp và tài liệu tham khảo sẽ hỗ trợ người dùng tìm hiểu thêm các chính sách, quy định quản lý và quy trình đăng ký sử dụng tài nguyên địa chỉ Internet, số hiệu mạng ASN.