BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2016 tại Việt Nam (theo báo cáo tổng kết VNNIC 2016)