Phỏng vấn Phó Giám đốc VNNIC về sự kiện tên miền tiếng Việt đạt mốc 1.000.000 (thực hiện bởi HTV) | Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Phỏng vấn Phó Giám đốc VNNIC về sự kiện tên miền tiếng Việt đạt mốc 1.000.000 (thực hiện bởi HTV)