BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tên miền tiếng Việt – Niềm từ hào Internet Việt Nam