BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy định về việc phân bổ IPv4 trong giai đoạn cạn kiệt

Từ ngày 15/04/2011, sau khi Tổ chức quản lý địa chỉ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APNIC) chính thức hết địa chỉ IPv4 và chuyển sang chính sách cấp phát IPv4 từ khối /8 cuối cùng (103.0.0.0/8). Theo đó, VNNIC áp dụng chính sách phân bổ địa chỉ IPv4 từ /8 cuối cùng trong khu vực APNIC. Mỗi tổ chức thành viên chỉ được đề nghị cấp một lần duy nhất với lượng địa chỉ tối đa là 01 khối /22 từ khối 103.0.0.0/8 của APNIC.

Ngày 28/02/2019, APNIC điều chỉnh cắt giảm tiêu chuẩn cấp IPv4 từ khối 103/8 xuống còn 01 vùng /23 (bằng 1/2 so với chính sách trước đây). Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp chỉ được xét cấp, phân bổ tối đa /23 (tương đương 512 IPv4) từ khối 103/8 của APNIC.

Các chính sách cấp phát bổ sung, danh sách đợi đều đã được xóa khỏi chính sách chung của khu vực.

Tham khảo thông tin về chính sách cấp phát IPv4 của khu vực tại địa chỉ sau: www.apnic.net