Thông tin và tài liệu tham khảo | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông tin và tài liệu tham khảo

I. Các tài liệu RFC:

  • "Domain Names - Concepts and Facilities": Tham khảo
  • "Domain Names - Implementation and Specification": Tham khảo
  • "Domain Name System Structure and Delegation": Tham khảo

II. Các thông tin tham khảo:

III. Tài liệu hướng dẫn triển khai DNSSEC: