BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê số lượng truy vấn tên miền

Biểu đồ thống kê số lượng truy vấn tên miền qua từng năm:

 

Biểu đồ thống kê số lượng truy vấn tên miền .VN (số liệu tháng 01/2017 đến tháng 12/2017):